Tekstit

Hoitoalueet

Kuva
Yllä yhteisalueiden kartta ja siihen merkityt erilliset hoitoalueet. Kunkin hoitoalueen hoitotoimenpiteet ovat kuvatut alla löytyvistä postauksissa samalla numerolla kuin ne esiintyvät kartalla.

1. Valssaamotien ja Munkbackantien risteys

Kuva
Alueella on alunperin kasvanut lehtipuita, vesakkoa sekä luonnonmukaista niittyä. 2013 Hoitoalueelta karsittu puustoa ja vesakkoa, jolloin näköala merelle parantunut 2019 Hoitoalueelle istutetaan visakoivuja, joita tullaan hoitamaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Katso kohta 7 Visakoivualueen suunnitelma visakoivujen hoidosta yleensä. 2020  Tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa hoitoalueen ja tien väliin golf-autoille sopiva kulkutie. 2022 Hoitoalueelle on istutettu noin 100 visakoivua. Alue siistitään vesakoista syksyllä. Golfautotien suunnittelu ja toteutus on vielä vaiheessa, mutta sitä jatketaan.

2. Pelikenttä

Kuva
Hotoalueella on luonnonvaraista niittyä, joka on merkitty kaavaan pelikentäksi. 2019 Keskusteltiin tarpeellisuudesta toteuttaa alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluva pelikenttä.Todettiin, että odotetaan alueen kunnostuksen aloittamista siihen asti kunnes asuinalueella on riittävästi asukkaita ja saadaan kattava mielipide halutun pelikentän luonteesta. 2022 Tutustuttiin uuden hallituksen kanssa alueeseen ja todettiin, että alue on edelleen suunniteltavissa harrastealueeksi, mikäli sellaiselle tulee tarve.

3. Mustiojoen varsi

Kuva
Mustionjoki on noin 30 metriä leveä. Sitä pitkin pääsee Pohjanpitäjän lahdelle, joka avautuu Tammisaareen ja siitä suoraan merelle. Joen varren ja itse joen työstämiseen liittyviä suosituksia on esitetty Raaseporin Skogsmark luontoselvityksessä 2015. Joen varsi on  kapea puustoinen rantakaista, jonka länsiosassa ovat vallitsevina suuret lehtipuut (tervaleppä, rauduskoivu, raita ja haapa). Alueella kasvaa lisäksi nuorempia vaahteroita, tiheää lehtipuuvesakkoa ja tuomia. Merkitty kaavaan puustoisena säilytettäväksi alueeksi. 2019  Hoitoalueelta karsitaan puustoa ja vesakkoa, jotta alue saadaan siistiksi ja näkymä joelle aukeaa Valssaamotielle. Huomioidaan luontoselvityksen suositukset. 2020 Sovittu puusto ja vesakko on karsittu. Sovittiin vielä muutamasta ylimääräisestä puusta, jotka tullaan karsimaan. 2020 Todettiin, että joelle voitaisiin haluttaessa rakentaa koko aluetta palveleva laituri, mikäli sille olisi riittävä kannatus asukkaiden joukossa. Åminnefors tar

4. Valley laakso

Kuva
Valleyn laakso koostuu runsaasta metsämaasta sen länsireunalla ja luonnonvaraisesta niittymaasta.  Tälle hoitoalueelle on merkitty suojelualue, jota on perusteltu luontoselvityksessä seuraavasti:  lehtipuudominanssi, lahopuuston ja haavan runsaus, pähkinäpensaiden ja vaahteroiden runsaus, mahdollinen liito-oravan elinpiiri, mahdollinen luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen pähkinä- jalopuulehto, uhanalainen, vaarantunut luontotyyppi = tuore keskiravinteinen lehto 2013 Hoitoalueella on suoritettu harvennuksia, mutta sen yhteydessä on huomioitu säilytettävät lajit, joita ovat haavat, pähkinäpensaat, harmaat lepät, tervalepät, pajupensaat, tuomet ja pihlajat. Kuivat rangat on kaadettu, mutta jätetty alueelle maatumaan. Kuusia ja niiden taimia on poistettu. 2018 Sovittiin, että alueen ”jätemaalle” istutetaan niitty. 2019 Hoitoalueen tien vieressä kasvava rikkaruoho poistetaan. 2020 Mukulakivipäällysteisen ojan ja sen ympäristön vesakon raivaus sekä kasvillisuuden poist

5. Lesjöforssin ja Valleyn raja-alue

Kuva
2013  Lesjöforssin tehdasalueen ja tontin rajalla oleva rinteessä kasvava vesakko on korvattu istetuilla serbiankuusilla, sembra- ja makedonian männyillä sekä douglaskuusilla. 2020 Tämä kuva on alueen yläpuoli. Tämä tullaan siistimään ja istuttamaan lisää mäntyjä, jolloin se samalla toimii näköesteenä tehtaaseen päin. 2020 Tehtaan ja alueen väliin istutetaan puita, jotka peittävät tehtaan Valleyn ylätonteilta katsottuna.

6. Laboratoriotien varsi

Kuva
Tammen taimen tukipuussa Tien vierusta muodostaa pitkän tammikujan Valley-alueelle johtava laboratoritie on vanhaa metsän pohjaa, joka tien rakentamisen yhteydessä oli jätetty lähes koskematta. 2016  Tien varteen on istutettu tammikuja. 2019  Seurataan tammien kasvua ja tarvittaessa istutetaan uusia kuolleiden tilalle. 2020 Laboratoriotien havusitutuksia jatketaan (sembramäntyjä ja douglaskuusia) tehtaan peittämiseksi tonteille päin. 2022 Todettiin, että osa tammista ovat kuolleet ja ne tulee korvata uusilla.

7. Visakoivualue

Kuva
Hoitoalue on alunperin perinteistä rikasta metsämaata. Visakoivualueen koko on yhteensä 2ha. 2013  Hoitoalueelle on istutettu noin 1500 visakoivun (betula pendula var. carelica) taimea. Näiden kasvu myyntikuntoon taataan vuosittaisen hoitosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Visakoivut ovat päätehakkuuiässä noin 50 vuoden kuluessa istutuksesta. Alla hoitosuunnitelma, jolla pyritään pitkän, suoran ja vähäoksaisen puunrungon tuottamiseen. Tällaisen puunrungon arvo myyntihetkellä on 6-10 kertaa parempi hoitamattomaan verrattuna. Oksien karsinta on aloitettu 2015 eli kaksi vuotta istutuksen jälkeen Karsintaa suoritetaan vuosittain 2-10 vuoden aikana Oksien haarautumia, jotka ovat alle 20mm poistetaan Noin 15 vuoden isässä istutuksesta puolet puun oksista poistetaan Muiden pensaiden ja puiden poistaminen visakoivujen alueelta. Ruohotrimmausta taimien ympäriltä ensimmäiset 6v kunnes taimet ovat yli 1metrin. 2019  Huomattiin, että alueen rajaukse

8. Lammet

Kuva
Hoitoalueen lammet ovat maansiirron yhteydessä kaivettu maastoon. Vesi lampiin tulee lähinnä sadevedestä. Ylälammen ylimääräinen vesi ohjautuu maastoon tehtyä ”ojaa” myöden alalampeen. 2018  Todettiin, että lampien reunat tulee pitää siistinä vesakoista ja rikkakasveista.  2019  Todettiin, että lampien vesi voisi olla nykyisestä kirkkaampaa. Tästä syystä keskusteltiin mahdollisuudesta pumpata lampiin vettä porakaivosta.  Päätettiin selvittää pumpun käyttökustannukset ennen päätöstä. 2019  Ylälammen kaivettu moreenireuna siistitään.  2020 Alalammen hiekkareuna on pahasti valunut sateiden takia. Se tulee mahdollisesti korjaantumaan, kun infra rakennetaan Canyonille.  Sovittiin, että seurataan infran vaikutus hiekan valumiseen ennenkuin sille tehdään muita toimenpiteitä. Alalammen ympärille lisätään hiekkaa esteettisistä syistä sekä estetään sen valuminen. 2020 Lampien kansien tarkistus sekä nyt liian korkean putken alentaminen 2020 Ylälammen ojitus ja h

9. Radan varsi

Kuva
2013  Radan varren vesakot on pidetty hoitosuunnitelman mukaisesti alhaalla.  Vuosittain tehdyllä raivauksella näkymät kentälle ja merelle on pyritty pitämään mahdollisimman hyvänä. 2020 Radan varrella olevien sähkötolppien eteen istutetaan niitä peittäviä puita.

10. Valleyn talousmetsä

Kuva
2020 Mietittiin alueen hyötykäyttöä esim. visakoivun kasvattamiseen. Joka tapauksessa alue tullaan siistimään vesakoista ja ylimääräisistä männyn ja kuusen taimista. Fredrik tekee vielä tarkemman suunnitelman ja tuottoarvion eri vaihtoehdoista.

11. Laboratoriotien eteläosa

Kuva
2020 Sovittiin, että alue siistitään vesakoista. Sinne tullaan todennäköisesti myös istuttamaan lisää havupuita, jonka Fredrik selvittää.

12. Hillin takaosa

2020 Tämä The Hill alueen itäosaan ja Valleyn lampien lounaispuolelle jäävä yhteisalue soveltuisi myös uusien tonttien kaavoittamiseen. Asia jää harkittavaksi. 2020 Valleyn ja Hillin välinen laakso on kasvanut umpeen hoitotoimenpiteiden puuttuessa alueella. Alue siistitään vesakoista ja ylimääräisistä puista.

13. Suojelualue

Valleyn laakso koostuu runsaasta metsämaasta sen länsireunalla ja luonnonvaraisesta niittymaasta. Tälle hoitoalueelle on merkitty suojelualue, jota on perusteltu luontoselvityksessä seuraavasti: • lehtipuudominanssi, lahopuuston ja haavan runsaus, pähkinäpensaiden ja vaahteroiden runsaus, mahdollinen liito-oravan elinpiiri, mahdollinen luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen pähkinä- jalopuulehto, uhanalainen, vaarantunut luontotyyppi = tuore keskiravinteinen lehto.